Thursday 20th June 2019,
Soweto Gospel Fans

Sipokazi Luzipo

View Sipokazi Nxumalo’s (née Luzipo) biography here .