Thursday 15th November 2018,
Soweto Gospel Fans

Sipokazi Luzipo

View Sipokazi Nxumalo’s (née Luzipo) biography here .